icon-courses Курси

Під заставу авто

Сума кредиту

- до 2 000 000 грн.
Термін

- до 60 міс
Річна ставка:

- 1-й рік - 16%, наступний період UIRD 12m+6%

Під заставу нерухомості

Сума кредиту

- до 2 000 000 грн.
Термін

- до 10 років
Річна ставка:

- 1-й рік - 16%, наступний період UIRD 12m+6%

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

На споживчі цілі

Заявка на кредит

  Вартість заставного майна*
  625000
  2500000
  Надіслати заявку на оформлення кредиту
  10 000
  2 000 000
  1
  60
  Щомісячний платіж
  26234.73
  Переглянути детальний графік розрахунків
  Комісія за видачу
  16000 грн
  Загальні витрати
  0
  Загальна вартість кредиту
  0
  Страхування
  0
  Страхування майна
  0
  Страхування життя
  0
  Послуги нотаріуса
  грн

  Попередження

  Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:
  • Пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочки, від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочки. Пеня не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
  • Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення Позичальником зобов’язань по договору, не може перевищувати половини (50%) суми одержаної Позичальником за таким договором.
  • За невиконання взятих на себе зобов’язань по поверненню кредиту, окрім сплати пені, Банк вправі вимагати від Позичальника відшкодування заподіяних збитків в повному обсязі, в тому числі й упущену вигоду.
  • За неподання та/або несвоєчасне подання Позичальником інформації про свій фінансовий стан, останній зобов’язаний на вимогу Банку сплатити штраф у розмірі 300,00 грн. (трьохсот гривень) за кожен факт такого невиконання та/або неналежного виконання.
  • Позичальник зобов’язаний здійснити до моменту видачі кредиту та впродовж усього строку дії договору, страхування на користь Банку, на весь період дії договору, в акредитованій Банком страховій компанії. У випадку невиконання Позичальником свого обов’язку щодо страхування, величина маржі вказана в договорі збільшується на 2 % пункти починаючи з 1-го числа місяця наступного за місяцем, в якому мало місце невиконання вищевказаних умов договору та до останнього числа місяця в якому Позичальником в повному обсязі виконано умови відповідних пунктів договору.
  • Банк вправі встановити процентну ставку за користування Кредитними коштами на 2 процентних пунктів вище базової процентної ставки, за невиконання інших умов договору.
  • Позичальник надає згоду Банку, у випадку повного або часткового невиконання своїх зобов‘язань за кредитним договором, на розкриття третім особам інформації яка міститься в цьому Договорі, договорах застави, іпотеки, поруки, кредитній справі, а також іншої інформації, яка стала відомою Банку внаслідок виконання цього Договору, в тому числі інформації, що може становити банківську таємницю.
  • Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
  • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
  • Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації
  Після укладення договору, Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором).
  Клієнт, має право в будь-який момент дії Кредитного договору достроково розірвати даний договір, а саме здійснити дострокове погашення кредитної заборгованості згідно умов договору, шляхом внесення необхідної суми коштів, для повного закриття кредитного договору та написанням заяви на відділенні банку про дострокове погашення кредиту.
  Для ознайомлення з умовами договору (оферти) на кредит під заставу нерухомості(змінювана ставка) , кредит під заставу авто(змінювана ставка)  та інших типових договорів про надання банківських послуг просимо перейти за посиланням.

  Додаткові умови

  Графік погашення

  За вибором Позичальника:
  • Класична схема - сума кредиту рівними частинами + % на залишок;
  • Ануїтет - рівні платежі

  Забезпечення

  • Іпотека нерухомості, що знаходиться у власності Позичальника/Майнового поручителя
  • Автомобілі

  Співвідношення суми кредиту до ринкової (справедливої) вартості забезпечення

  • Нерухомість - до 80%
  • Земельні ділянки - до 70% • Автомобілі - до 80% (для суми кредиту більше 500 000 грн.)

  Страхування

  • Предмета іпотеки, здійснюється у відповідності до вимог Банку
  • Життя та працездатності Позичальника якщо об`єктом забезпечення по яких виступає нерухомість та строк кредитування перевищує 5 років;
  • Страхування здійснюється щорічно протягом усього строку дії Кредитного договору