icon-courses Курси

Строк кредиту — від 1 до 20 років
Компенсаційна процентна ставка — 7%

Програма реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва

Умови доступної іпотеки:

Строк кредиту
від 1 до 20 років
Максимальна сума кредиту
не більш ніж 85% вартості нормативної* площі предмета іпотеки, але не більше 2 000 000 гривень
Максимальна вартість предмета іпотеки
2 500 000 гривень
Власний внесок
від 15% від вартості предмета іпотеки
Компенсаційна процентна ставка, що сплачується Позичальником
7%
Спосіб погашення
ануїтет — рівні платежі
Разова комісія за надання кредиту
0,5% від суми кредиту
*Нормативна площа предмету іпотеки
50 кв. м загальної площі предмета іпотеки на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб

20 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї
Предмет іпотеки
квартири у багатоквартирному будинку без обмеження строків введення в експлуатацію, в обласних центрах із чисельністю населення більше 1 млн. - прийняті в експлуатацію або реконструйовані не раніше, ніж протягом десяти років, що передують поточному

індивідуальні житлові будинки разом із земельною ділянкою, на якій розташовані такі житлові будинки, без обмеження строків введення в експлуатацію, в обласних центрах із чисельністю населення більше 1 млн. - прийняті в експлуатацію або реконструйовані не раніше, ніж протягом десяти років, що передують поточному
Вимоги до Позичальника
Фізичні особи громадяни або резиденти України віком від 21 до 68 років, за умови, що останній платіж по кредиту здійснюється до досягнення 68 років
Базова процентна ставка (БПС) у разі порушення Позичальником умов Договору / Програми
UIRD 12М + 4,5%

Детальніше
Загальна площа предмету іпотеки не може перевищувати нормативну площу предмета іпотеки більш як на 40%. Вартість загальної площі предмета іпотеки, яка перевищує нормативну площу сплачується Позичальником за рахунок власних коштів.

Заявка на кредит

  Ринкова вартість заставного майна, грн*

  0

  2500000

  Надіслати заявку на оформлення кредиту

  Заявка на кредит
  3 000
  2 000 000
  1
  240
  Щомісячний платіж

  Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, array given in /home/banklviv/banklviv.com/www/wp-content/themes/banklviv/functions/class-calculator.php on line 2616
  4221.05
  Переглянути детальний графік розрахунків
  Комісія за видачу
  5000 грн
  Загальні витрати
  0
  Загальна вартість кредиту
  0
  Страхування
  0
  Страхування майна
  0
  Страхування життя
  0
  Послуги нотаріуса
  10000 грн

  Власне житло вже зараз!

  Перевірте чи відповідаєте ви умовам та критеріям
  Програми bdf.gov.ua
  Подайте в банк заявку на участь у Програмі разом з іншими необхідними документами
  Отримайте іпотечний кредит
  Важливо! Позичальник та члени його сім’ї можуть скористатись правом на отримання державної підтримки тільки за одним іпотечним кредитом.

  Які документи потрібно подати у банк?

  • заява на участь у Програмі
  • згода на обробку персональних даних
  • заява про неотримання фізичною особою та членами її сім’ї державної підтримки в рамках Програми здешевлення вартості іпотечних кредитів «Доступна іпотека 7%»
  • паспорт громадянина України
  • документ щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податку
  • довідка про реєстрацію місця проживання Позичальника та членів його сім’ї
  • копія свідоцтва про шлюб (за наявності)
  • копія свідоцтва про народження дитини/дітей (за наявності)
  • документ про отримані доходи та утримання з них за останні 6 місяців
  • довідку про перебування на квартирному обліку (за наявності)
  • інші документи (після консультації з працівником Банку)

  Позичальник може втратити право на отримання компенсації:

  • У разі надання недостовірної або недійсної інформації (у тому числі щодо відсутності чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості), що призвело до виплати коштів Компенсації на користь Позичальника, який не мав права на отримання такої Компенсації.
   Важливо! З дати виявлення Банком та/або Фондом факту надання Позичальником недостовірної або недійсної інформації, що призвело до виплати коштів Компенсації на користь Позичальника, який не мав права на отримання такої Компенсації, Позичальник, на виконання п. 29 Порядку, зобов’язаний повернути Фонду таку незаконно отриману ним Компенсацію.
  • У разі порушення більше ніж на 30 календарних днів зобов’язання за іпотечним кредитом щодо своєчасного повернення кредиту або його частини та/або щодо своєчасної сплати Позичальником частини нарахованих процентів у розмірі Компенсаційної процентної ставки. Сплата Компенсації процентів відновлюється у разі погашення Позичальником заборгованості за кредитом не більше ніж через 90 календарних днів з дня порушення зобов’язання або у разі здійснення Банком та Позичальником реструктуризації простроченої ним заборгованості.
  • У разі порушення зобов’язання за кредитом понад 90 календарних днів.

  Попередження

  Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:
  • Пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочки, від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочки. Пеня не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
  • Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення Позичальником зобов’язань по договору, не може перевищувати половини (50%) суми кредиту одержаної Позичальником за таким договором.
  • За невиконання взятих на себе зобов’язань по поверненню кредиту, окрім сплати пені, Банк вправі вимагати від Позичальника відшкодування заподіяних збитків в повному обсязі, в тому числі й упущену вигоду.
  • За неподання та/або несвоєчасне подання Позичальником інформації про свій фінансовий стан, Позичальник зобов’язаний на вимогу Банку сплатити штраф у розмірі 300,00 грн. (трьохсот гривень) за кожен факт такого невиконання та/або неналежного виконання.
  • Позичальник зобов’язаний здійснити до моменту видачі кредиту та впродовж усього строку дії договору, страхування на користь Банку, на весь період дії договору, в акредитованій Банком страховій компанії; оцінку предмету застави/іпотеки, в акредитованого Банком оцінювача; оплату витрат, пов’язаних з нотаріальним посвідченням договорів забезпечення. У випадку невиконання Позичальником свого обов’язку щодо страхування, Банк має право на застосування підвищеної (штрафної) процентної ставки за Кредитом в розмірі Базової Процентної Ставки збільшеної на 2 процентних пунктів починаючи з 1-го числа місяця наступного за місяцем, в якому мало місце невиконання вищевказаних умов договору та до останнього числа місяця в якому Позичальником в повному обсязі виконано умови відповідних пунктів договору.
  • Банк має право на застосування підвищеної (штрафної) процентної ставки за Кредитом в розмірі Базової Процентної Ставки збільшеної на 2 процентних пунктів, у разі порушення Позичальником умов Кредитного Договору, Програми, Порядку та/або договору іпотеки Житлової нерухомості.
  • Позичальник надає згоду Банку, у випадку повного або часткового невиконання своїх зобов‘язань за кредитним договором, на розкриття третім особам інформації яка міститься в цьому Договорі, договорах застави, іпотеки, поруки, кредитній справі, а також іншої інформації, яка стала відомою Банку внаслідок виконання цього Договору, в тому числі інформації, що може становити банківську таємницю.
  • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
  • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
  • Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації
  Після укладення договору, Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором).
  Клієнт, має право в будь-який момент дії Кредитного договору достроково розірвати даний договір, а саме здійснити дострокове погашення кредитної заборгованості згідно умов договору, шляхом внесення необхідної суми коштів, для повного закриття кредитного договору та написанням заяви на відділенні банку про дострокове погашення кредиту.
  Для ознайомлення з умовами договору (оферти) Договір іпотеки Доступна іпотека , Кредитний договір «Доступна іпотека – 7%» та інших типових договорів про надання банківських послуг просимо перейти за посиланням.
  Telegram Viber