icon-courses Курси

Зміцнення ІТ-інфраструктури Банку Львів для забезпечення безперервності діяльності

Люксембург та Львів, 22 вересня 2022 р. – Європейський фонд  для Південно-Східної Європи (EFSE) та Зелений фонд для зростання (GGF) об’єдналися, щоб підтримати Банк Львів в Україні для зміцнення його цифрової інфраструктури та забезпечення безперебійної діяльності шляхом створення ефективної інфраструктури відновлення даних.

Цей проект є частиною програми «Stand with Ukraine», створеної EFSE, GGF та радником фондів – компанією Finance in Motion. Банк Львів є партнером як EFSE, так і GGF з 2020 року, за цей час залучив від фондів фінансування на загальну суму 21 млн євро в українській гривні, а також отримавважливу технічну допомогу. Цей проект реалізується за щедрого сприяння Австрійського Банку Розвитку (OeEB).

Після російського вторгнення 24 лютого 2022 року Україна постійно стикається з проблемами безпеки та економічними труднощами, а також бореться з великою гуманітарною кризою. Однак банківська система повинна була швидко адаптуватися до роботи у воєнний час і продовжувалафункціонувати відносно ефективно. Для посилення захисту даних Національний банк України (НБУ) дозволив банкам зберігати та обробляти дані на хмарних сайтах в Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки, Великобританії чи Канаді, щоб мінімізувати ризики втрати даних у разі фізичного пошкодження інформаційних серверів в Україні. Тепер банки зобов’язані мати свої первинні та резервні сайти даних, розташовані в різних місцях, з національним шлюзом платіжної системи, що забезпечує зв’язок з НБУ.

Зважаючи на ці вимоги та з огляду на безпрецедентно тяжку ситуацію, Фонд розвитку EFSE (EFSE DF) спільно з Фондом технічної допомоги GGF (GGF TAF) надали підтримку Банку Львів у модернізації своїх хмарних сервісів резервного копіювання, створенні резервного операційного центру, переміщенні персоналу критично важливих відділів та у навчанні їх відповідним навичкам безпеки та захисту.
Томас Рекер, голова Фонду розвитку EFSE, зазначив: «Гарантування безпечної та безперервної роботи фінансового сектору є життєво важливим для захисту бізнес-діяльності та підтримки економіки країни, особливо під час кризи. Саме тому цей проект є важливою частиною програми «Stand with Ukraine» Фонду розвитку EFSE. Посилення цифрової інфраструктури Банку Львів та підтримка у забезпеченні безпеки його персоналу сприятиме безперервності, життєздатності та стабільності бізнес-діяльності банку».

Щодо участі GGF у проекті, голова Фонду технічної допомоги Клаус-Петер Пішке сказав: «Цей проект повністю відповідає нашій місії щодо підтримки розвитку потенціалу та зменшення ризиків для партнерів фонду. Ми пишаємося можливістю допомогти Банку Львів та його співробітникам безперебійно працювати в такі важкі часи».

Тамар Тхелідзе, заступник Голови Правління Банку Львів, зазначила: «Ми цінуємо і дуже вдячні командам EFSE та GGF, які з самого початку були готові вжити заходів для підтримки безперебійної роботи критично важливих сервісів Банку Львів. Разом нам вдалося налаштувати роботу резервного сайту у хмарі ЄС та створити операційний центр як мережевий резервний хаб для філій та критично важливих співробітників банку».

ПРО ФОНД РОЗВИТКУ EFSE

Фонд розвитку Європейського фонду для Південно-Східної Європи (EFSE DF) був створений у 2006 році для підтримки мандату фонду на фінансування розвитку. Він спрямовує ефективну, цільову та інноваційну технічну допомогу для максимізації впливу та обсягу мандату фонду на фінансування розвитку в цільових країнах. Академія Підприємництва EFSE – це підрозділ Фонду розвитку EFSE, який спеціально зосереджений на наданні підприємцям ресурсів, навчання, можливостей для фінансової підтримки та інших засобів, необхідних для перетворення хороших ідей в успішні підприємства.

Фонд розвитку, яким керує компанія сталого управління активамиFinance in Motionдіє незалежно від фонду у межах фідуціарної угоди відповідно до законодавства Люксембургу. Комітет Фонду розвитку, до складу якого входять члени, призначені Банком Розвитку KfW, Банком Розвитку Австрії OeEB та Голландським Банком Розвитку FMO, відповідає за оцінку та затвердження всіх проектних пропозицій та надання стратегічних вказівок EFSE DF.

Для отримання додаткової інформації про Європейський фонд Південно-Східної Європи, будь ласка, відвідайте сайт: www.efse.lu

Для отримання додаткової інформації про Finance in Motion, будь ласка, відвідайте сайт: www.finance-in-motion.com

ПРО ФОНД ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ GGF

Програма технічної допомоги GGF (GGF TAF) відіграє ключову роль у сприянні енергоефективності, розвитку відновлюваної енергетики та покращенні управління ресурсами шляхом надання індивідуальних консультацій партнерам фонду, до яких входять фінансові установи, розробники проектів та ключові гравці енергетичного сектору, з метою досягнення синергетичного ефекту з інвестиціями фонду.

Програма технічної допомоги працює пліч-о-пліч з GGF, доповнюючи інвестиційну діяльність фонду наступними напрямами: розвиток потенціалу партнерів GGF; валідація та моніторинг енергозбереження та ресурсозбереження та скорочення викидів вушлекислого газу; стратегічні консультації, засновані на наукових дослідженнях; підвищення обізнаності та прийняття екологічно розумним «зеленим» рішенням у фінансовому секторі та в суспільній діяльності.

Під керівництвом компанії сталого управління активами Finance in Motion, програма технічної допомоги діє незалежно від фонду в рамках фідуціарної угоді відповідно до законодавства Люксембургу. Комітет з надання технічної допомоги, який представляє ініціаторів створення фонду та донорів, приймає всі стратегічні та технічні рішення щодо програми та надає стратегічне керівництво компанї, що управляє програмою.

Для отримання додаткової інформації дивіться www.ggf.lu та слідкуйте за нами у Твіттері @GreenGrowthFund

Для отримання додаткової інформації про «Finance in Motion», будь ласка, відвідайте сайт: www.finance-in-motion.com

ПРО БАНК ЛЬВІВ

Банк Львів – це МСБ-банк, що працює виключно в західних регіонах України, на кінець 2021 року посівши 31-е місце (з 71 банку) за своїми активами. На кінець 2021 року активи банку становили 212 млн євро, а кредитний портфель – 149 млн євро. Банк має багаторічний досвід обслуговування малого та середнього бізнесу, орієнтуючись більше на агровиробників та «зелені» компанії.

Для отримання додаткової інформації про Банк Львів, будь ласка, відвідайте сайт: https://www.banklviv.com

ПРО БАНК OESTERREICHISCHE ENTWICKLUNGSBANK AG (OeEB)

Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) є Банком Розвитку Австрії з березня 2008 року. Банк спеціалізується на наданні довгострокового фінансування для реалізації проектів спрямований на досягнення сталого розвитку приватного сектору в країнах, що розвиваються. Крім того, OeEB надає технічну допомогу, яка може бути використана для збільшення позитивного впливу проектів. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт https://www.oe-eb.at/

Медіа-контакт EFSE та GGF
Мерле Рьомер
Менеджер з маркетингу та комунікацій
Email: [email protected]; [email protected]
Телефон: +49 (0)69 271 035-470

Медіа-контакт Банку Львів
Анна-Марія Романчук
Директор з маркетингу
Email: [email protected]
Телефон: +380 63 073 81 38

 

EFSE and GGF team up to enhance Bank Lviv’s IT resilience

Strengthening Bank Lviv’s IT infrastructure to ensure business continuity

Luxembourg and Lviv, 22 September 2022 – The European Fund for Southeast Europe (EFSE) and the Green for Growth Fund (GGF) teamed up to support Bank Lviv in Ukraine to reinforce its digital infrastructure and ensure smooth continuity of operations by establishing an effective data recovery infrastructure.

This project is part of the “Stand with Ukraine” program setup by EFSE, GGF and the funds’ advisor, Finance in Motion. Bank Lviv has been a partner of both EFSE and GGF since 2020, benefiting so far from a cumulative EUR 21 million equivalent in dedicated funding in Ukrainian hryvnia and significant technical assistance support. This project has benefited from the generous support of the Development Bank of Austria (OeEB).

Following the Russian invasion on February 24, 2022, Ukraine has been experiencing ongoing major security and economic difficulties as well as a major humanitarian crisis. However, the banking system had to swiftly adapt to work in wartime and continued to function relatively well. To strengthen data protection, the National Bank of Ukraine (NBU) has allowed banks to store and process data in cloud sites in the European Union, United States of America, United Kingdom, or Canada to minimise the risk of data loss in the event of physical damage to information servers in Ukraine. Banks are now obliged to have their primary and backup data sites located in different places, with a national payment system gateway ensuring liaison with the NBU.

In light of this requirement and considering the unprecedented challenging times, the EFSE Development Facility together with the GGF Technical Assistance Facility have supported Bank Lviv to

upgrade its backup cloud services, set up a backup operation centre, relocate the staff of critical departments and train them on relevant safety and security aspects.

Thomas Reker, Chair of the EFSE Development Facility, said: “Ensuring the safe and continuous operation of the financial sector is vital in safeguarding business activities and sustaining the country’s economy, especially during times of crisis. That is why this project is an important part of the EFSE Development Facility’s “Stand with Ukraine” programme. Enhancing Bank Lviv’s digital infrastructure and supporting the bank to ensure the safety of its staff will help its business continuity, viability and resilience.”

On the GGF’s participation in the project, Technical Assistance Facility Chairperson Klaus-Peter Pischke said: “This project is wholly in line with our mission to support the capacity development and mitigate the risks for the partners of the fund. We are privileged to be able to support Bank Lviv and its staff members to continue operating seamlessly through these trying times.”

Tamar Tkhelidze, Deputy Chairperson of the Management Board of Bank Lviv, said: “We appreciate and are very grateful to the EFSE and GGF teams, who were ready to take actions from the very beginning to support the smooth operation of Bank Lviv critical services. Together we managed to setup a backup site in the cloud in EU and build up an operation center as network backup hub for the branches and critical employees.”

ABOUT THE EFSE DEVELOPMENT FACILITY

The Development Facility of the European Fund for Southeast Europe (EFSE DF) was created in 2006 to support the fund’s development finance mandate. It deploys effective, targeted, and innovative technical assistance to maximise the impact and extent of the fund’s development finance mandate in target countries. The EFSE Entrepreneurship Academy is an arm of the EFSE DF that specifically focuses providing entrepreneurs with the resources, training, opportunities for financial backing, and other means necessary to turn good ideas into successful enterprises.

Managed by impact asset manager Finance in Motion, the facility operates independently from the fund in a fiduciary arrangement under Luxembourg law. The Development Facility Committee, comprising members nominated by KfW Development Bank, the development bank of Austria OeEB, and the Dutch development bank FMO, is responsible for assessing and approving all project proposals and providing strategic guidance to the facility.

For more information on the European Fund for Southeast Europe, please visit: www.efse.lu

For more information on Finance in Motion, please visit: www.finance-in-motion.com

ABOUT THE GGF TECHNICAL ASSISTANCE FACILITY

The GGF Technical Assistance Facility plays a key role in supporting the fund’s promotion of energy efficiency, renewable energy and improved resource management by providing tailored advisory to the fund’s partners, which include financial institutions, project developers and key energy sector players, to produce synergy with investments of the fund.

The facility operates hand in hand with the GGF, complementing its investments with the following activities: capacity development of GGF partners; validation and monitoring of energy and resource savings and CO2 emission reductions; strategic advice based on research; increasing the awareness and acceptance of green solutions in the financial sector and among the public.

Managed by impact asset manager Finance in Motion, the facility operates independently from the fund, governed by a fiduciary arrangement under Luxembourg law. The Technical Assistance Facility Committee, which represents the initiators of the fund and donors of the facility, takes all strategic and technical decisions with respect to the facility and provides strategic guidance to the facility manager.

For more information see www.ggf.lu and follow us on Twitter @GreenGrowthFund

For more information on Finance in Motion, please visit: www.finance-in-motion.com

ABOUT BANK LVIV

Bank Lviv is SME bank operating solely in Western regions of Ukraine, nationally ranking 31st (out of 71 banks) by assets at the end of 2021. At the end of 2021, the bank’s assets amounted to EUR 212 million and the loan portfolio was EUR 149 million. The bank has a long track record in serving SMEs with special focus on agricultural producers and green companies.

For more information on Bank Lviv, please visit: https://www.banklviv.com

ABOUT OESTERREICHISCHE ENTWICKLUNGSBANK AG (OeEB)

Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) has been operating as the Development Bank of Austria since March 2008. It specialises in the provision of long-term finance for the implementation of private sector projects in developing countries which create sustainable development. Additionally, OeEB provides technical assistance, which can be used to enhance the developmental impact of projects. For more information, please visit https://www.oe-eb.at/

Media contact EFSE and GGF
Merle Roemer
Manager, Marketing & Communications
Email: [email protected]; [email protected]
Phone: +49 (0)69 271 035-470

Media contact Bank Lviv
Anna-Maria Romanchuk,
Marketing Director
Email: [email protected]
Phone: +380 63 073 81 38

Telegram Viber